Mongolian Language Grammar
Chapter 003 - Verb Structure

Topic of this sharing:

- Verb structure
- List of suffixes for verbs

Verb structure

My goal here is to give you, as we saw with the nouns, a list of all the suffixes that can be added to a verb as well as their order.
Once we will have the full list, we will start seeing each suffixes in detail!

A noun can be composed of up to 4 different elements:
ROOT - ХЭВ suffixes (5) - БАЙДАЛ suffixes (5) - then follows either the ХОЛБОХ suffix (7+18) ТӨГСГӨХ suffix (5+10) each divided in two groups, or an inflectional suffix, which will transform the verb into a noun or adjective. We will see this last suffix list into the chapter.

As we describe here the FULL list of suffix that can be attached to a verb, the number (50) can be a little concerning. Some of these are used only in formal or literature context. You will be more than comfortable using only a dozen of these. Everything will make sense and feel quite easy as each of those will be explained as well as the "type" of suffix, so if you feel in the dark here, stay at ease, the light is just few lines below!


- The ROOT is what is left of a word once all suffixes has been taken off. It holds the most basic meaning of any word.
For example, the root at the heart of "conformity", is "form.

- The ХЭВ suffixes express how the action is being done or performed.

- The БАЙДАЛ suffixes express the condition of the action being done or performed.

- The ХОЛБОХ suffixes are added at the end of a verb which will join or connect two clauses together.

- The ТӨГСГӨХ suffixes added on the final verb of a sentence in order to indcate its time.


Example:

In Mongolian: Явуулчихсан
In English: has been (completely) sent. (root: to go)

List of suffixes for verb

ROOT

ХЭВ (5)

1. Өөрөө үйлдэх
Ø
2. Бусдаар үйлдүүлэх
-уул, -үүл;
-лга, -лгэ, -лго, -лгө;
-га, -гэ, -го, -гө;
-аа, -ээ, -оо, -өө
3. Бусдын эрхэнд үйлдэх
-гд;
-д;

4. Харилцан үйлдэлцэх
-лд
5. Хамтран үйлдэлцэх
-лц

БАЙДАЛ (5)

1. Энгийн үйлдэх
Ø
2. Эрчимтэй / Хоромхон үйлдэх
-схий
3. Бүрмөсөн үйлдэх
-ч;
-чих
4. Түр үйлдэх
-зна, -знэ, -зно, -знө
5. Олноороо үйлдэх
-цгаа, -цгээ, -цгоо, -цгөө
6. Давтан үйлдэх

ХОЛБОХ (7+18)

Цагаар

1. Нэгэнт өнгөрсөн цаг
-сан, -сэн, -сон, -сөн;
-аагүй, -ээгүй, -оогүй, -өөгүй
2. Үргэлжилж буй одоо цаг
-аа, -ээ, -оо, -өө
3. Үргэлжлэх одоо цаг
-ж байна, -ч байна
4. Үргэлжлэх ирээдүй цаг

5. Боломжгүй ирээдүй цаг
-м;
-маар, -мээр, -моор, -мөөр;
-ууштай, -үүштэй
6. Байнга давтах одоо цаг
-даг, -дэг, -дог, -дөг;
-нам, -нэм, -ном, -нөм
7. Ирээдүй цагт хэмжээ заасан
-хуйц, -хүйц


Нөхцөлөөр

Шалтгааны утгат:
1. Дагалдах
-хлаар, -хлээр, -хлоор, -хлөөр
2. Зорих
-аар, -ээр, -оор, -өөр;
-хаар, -хээр, -хоор, -хөөр;
-хуйяа, -хүйеэ
3. Болзох
-бал, бэл, бол, бөл;
-вал, -вэл, -вол, -вөл;
-баас, -бээс, -боос, -бөөс;
-ваас, -вээс, -воос, -вөөс;
-хул, -хүл
4. Магадлах
-маан, -мээн, -моон, -мөөн;
-маажин, -мээжин, -моожин, -мөөжин;
-мааж, -мээж, -моож, -мөөж
5. Үргэлжлэх
-саар, -сээр, -соор, -сөөр
6. Урьдчилах
-аад, -ээд, -оод, -өөд
7. Бэлтгэх
-магц, -мэгц, -могц, -мөгц
8. Угтах
-тал, -тэл, -тол, -төл
9. Зэрэгцэх
-ж, ч
10. Хам


Шалтгааны бус утгат:
11. Ташрамдах
-нгаа, -нгээ, -нгоо, -нгөө
12. Сонгох
-хаар (х+аар), -хээр (х+ээр), -хоор (х+оор), -хөөр (х+өөр)
13. Дутагдах
-вч
14. Үгүйсгэх
-лгүй
15. Азнах
-снаа (сан+аа), -снээ (сэн+ээ), -сноо (сон+оо), -снөө (сөн+өө)
16. Завдах
-хнаа (х+нь+аа), -хнээ (х+нь+ээ), -хноо (х+нь+оо), -хнөө (х+нь+өө)
17. Далимдах
-нгуут, -нгүүт
18. Ишлэх
-руун, -рүүн


ТӨГСГӨХ (5+10)

Цагаар

1. Мэдэгдэж өнгөрсөн цаг

2. Мэдэгдэж саяхан өнгөрсөн цаг
-лаа, -лээ, -лоо, -лөө
3. Мэдэгдээгүй өнгөрсөн цаг
-жээ, -чээ
4. Одоо цаг
-на, -нэ, -но, -нө
5. Ирээдүй цаг
-на, -нэ, -но, -нө;
-юу, -юү


Биеэр

1. I Биед шийдэн хүсэх
-я, -е, -ё;
-му, -мү
2. I Биед даалган хүсэх
-сугай, -сүгэй
3. I Биед мөрөөдөн хүсэх
-су, -сү
4. II Биед тушаан захирах
Ø
5. II Биед зөвлөн захирах
-аарай, -ээрэй, -оорой, -өөрэй
6. II Биед шаардан захирах
-аач, -ээч, -ооч, -өөч
7. II Биед сануулан захирах
-уузай, -үүзэй
8. II Биед хүндэтгэн захирах
-гтун, -гтүн;
-гдахуй, -гдэхүй;
-дхуй, -дхүй;
-гдхун, -гдхүн;
-дхун, -дхүн
9. III Биед зөвшин захирах

10. III Биед ерөөн хүсэх
-тугай, -түгэй
11. III Биед мөрөөдөн хүсэх
-аасай, -ээсэй, -оосой, -өөсэй

source: Монгол хэлний лавлах - Улаанбаатар хот, 2016 он

I decided to put the Mongolian terms in the list to be easier for you to find specific information. Below you will find a quick translation of those titles and examples for the different suffixes.
Know that we will see each one thoroughly in specific chapters. This, here, is just to give you a first taste of what is to come!

ХЭВ

1. Өөрөө үйлдэх - To self perform
(Ø)
This form express that the action is perform by the subject of the sentence.
Example:


2. Бусдаар үйлдүүлэх - To be performed because of someone else
(-уул, -үүл; -лга, -лгэ, -лго, -лгө; -га, -гэ, -го, -гө; -аа, -ээ, -оо, -өө)
This ...
Example:


3. Бусдын эрхэнд үйлдэх - To be performed by someone else (Passive form)
(-гд; -д; -т)
This ...
Example:


4. Харилцан үйлдэлцэх - To be performed in relation with each other
(-лд)
This ...
Example:


5. Хамтран үйлдэлцэх - To be performed together, in communion
(-лц)
This ...
Example:


БАЙДАЛ

1. Энгийн үйлдэх - For an action to be performed simply
(Ø)
This ...
Example:


2. Эрчимтэй / Хоромхон үйлдэх - To intensify the way the action is performed
(-схий)
This ...
Example:


3. Бүрмөсөн үйлдэх - For an action to be totally finished
(-ч; -чих)
This ...
Example:


4. Түр үйлдэх - To perform an action for a short instant
(-зна, -знэ, -зно, -знө)
This ...
Example:


5. Олноороо үйлдэх - For an action to be performed by many
(-цгаа, -цгээ, -цгоо, -цгөө)
This ...
Example:


6. Давтан үйлдэх - To perform an action repeatedly
(-л)
This ...
Example:


ХОЛБОХ

Цагаар

1. Нэгэнт өнгөрсөн цаг - Simple past
(-сан, -сэн, -сон, -сөн; negative form: -аагүй, -ээгүй, -оогүй, -өөгүй)
The simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about a completed action in a time before now.
Example:


2. Үргэлжилж буй одоо цаг - Present non continuous
(-аа, -ээ, -оо, -өө)
The ..
Example:


3. Үргэлжлэх одоо цаг - Present continuous
(-ж байна, -ч байна)
The ..
Example:


4. Үргэлжлэх ирээдүй цаг - Future continuous
(-х)
This suffix is helping connecting two clause by using a future tense.
Example: Би маргааш хийх ажлынхаа төлөвлөгөөг бичиж байна -


5. Боломжгүй ирээдүй цаг - Unavailable Future
(-м; -маар, -мээр, -моор, -мөөр; -ууштай, -үүштэй)
The ..
Example:


6. Байнга давтах одоо цаг - Continuous time
(-даг, -дэг, -дог, -дөг; -нам, -нэм, -ном, -нөм)
The ..
Example:


7. Ирээдүй цагт хэмжээ заасан - Fixed time in the future
(-хуйц, -хүйц)
The ..
Example: Таны бичиж байгаа ном гадаад хүмүүсийн анхаарлыг татахуйц байх хэрэгтэй - The book that you are writing would require to be attracting to foreigner


Нөхцөлөөр

Шалтгааны утгат:

1. Дагалдах - To attend / "When" tense
(-хлаар, -хлээр, -хлоор, -хлөөр)
The ..
Example:


2. Зорих - To intend
(-аар, -ээр, -оор, -өөр; -хаар, -хээр, -хоор, -хөөр; -хуйяа, -хүйеэ)
The ..
Example:


3. Болзох - To appoint / Conditional tense
(-бал, бэл, бол, бөл; -вал, -вэл, -вол, -вөл; -баас, -бээс, -боос, -бөөс; -ваас, -вээс, -воос, -вөөс; -хул, -хүл)
The ..
Example:


4. Магадлах - To verify / To interrogate / To inspect
(-маан, -мээн, -моон, -мөөн; -маажин, -мээжин, -моожин, -мөөжин; -мааж, -мээж, -моож, -мөөж)
The ..
Example:


5. Үргэлжлэх - To continue / Continuous tense
(-саар, -сээр, -соор, -сөөр)
The ..
Example: Тэр монгол хэл соёлыг судалсаар хоёр жил болжээ - It has been 2 years since he started to study the Mongolian language and culture


6. Урьдчилах - Name of the time
(-аад, -ээд, -оод, -өөд)
The ..
Example:


7. Бэлтгэх - To advance / To do in advance
(-магц, -мэгц, -могц, -мөгц)
The ..
Example:


8. Угтах - To meet / To welcome / To receive / "Until" tense
(-тал, -тэл, -тол, -төл)
The ..
Example: Намайг дуустал та хүлээж болох уу? - Can you wait until I finish?


9. Зэрэгцэх - To synchronize / To be parallel to / To align
(-ж, ч)
The ..
Example: Өчигдөр орой би даалгавраа хийж, дүү ном уншиж, ах эгч хоёр шатар тоглосон - Yesterday evening I made my homework, my little brother read a book and my brother and sister played chess.


10. Хам - To join / To unite / to make together with
(-н)
The ..
Example:


Шалтгааны бус утгат:

11. Ташрамдах - To take the chance
(-нгаа, -нгээ, -нгоо, -нгөө)
The ..
Example: Би хөгжим сонсонгоо бичиж байна - I'm writing while listening to music.


12. Сонгох - To choose / To select / "to, in order to" tense
(-хаар (х+аар), -хээр (х+ээр), -хоор (х+оор), -хөөр (х+өөр))
The ..
Example: Би талх авхаар дэлгүүрт явсан - I went to the shop in order to buy some bread.


13. Дутагдах - To lack of / To run short of / "Even though" tense
(-вч)
The ..
Example: Тэр хүн намхан боловч сагсан бөмбөг сайн тоглодог - Even though this person is small he/she plays basketball very good


14. Үгүйсгэх - To deny / To contradict
(-лгүй)
This suffixe is used to deny the action expressed by the verb it is attached too.
Example: Би өчигдөр оройн хоолоо идэлгүй шууд унтсан - Yesterday I went to bed without eating dinner.


15. Азнах - To delay for a while
(-снаа (сан+аа), -снээ (сэн+ээ), -сноо (сон+оо), -снөө (сөн+өө))
The ..
Example:


16. Завдах - To try / To be about to do something / To mean / To find time for doing something
(-хнаа (х+нь+аа), -хнээ (х+нь+ээ), -хноо (х+нь+оо), -хнөө (х+нь+өө))
The ..
Example:


17. Далимдах - To take advantage of the right moment / To take advantage of the opportunity / "As soon as" tense
(-нгуут, -нгүүт)
The ..
Example:


18. Ишлэх - To cite / To quote
(-руун, -рүүн)
The ..
Example:


ТӨГСГӨХ

Цагаар

1. Мэдэгдэж өнгөрсөн цаг - Known past tense
(-в)
The ..
Example:


2. Мэдэгдэж саяхан өнгөрсөн цаг - Known past tense
(-лаа, -лээ, -лоо, -лөө)
The ..
Example:


3. Мэдэгдээгүй өнгөрсөн цаг - Unknown past tense
(-жээ, -чээ)
The ..
Example:


4. Одоо цаг - Present tense
(-на, -нэ, -но, -нө)
The ..
Example:


5. Ирээдүй цаг - Future tense
(-на, -нэ, -но, -нө; -юу, -юү)
The ..
Example:


Биеэр

1. I Биед шийдэн хүсэх - Imperative
(-я, -е, -ё; -му, -мү)
The ..
Example:


2. I Биед даалган хүсэх - To assign to the first person
(-сугай, -сүгэй)
The ..
Example: Би ажилаа хийсүгэй - Let me do the work!


3. I Биед мөрөөдөн хүсэх - To dream about one's self wish
(-су, -сү)
The ..
Example: Би явсу - If only I could go


4. II Биед тушаан захирах - To command to the second person
(Ø)
The ..
Example: ЯвØ - Go!


5. II Биед зөвлөн захирах - Polite command to the second person
(-аарай, -ээрэй, -оорой, -өөрэй)
This suffixe is used to give a soft command while giving an advice or inviting to do something.
Example: Идээрэй - Please, eat


6. II Биед шаардан захирах - To require / To expect from the second person
(-аач, -ээч, -ооч, -өөч)
The ..
Example: Яваач - I'm asking you to go.


7. II Биед сануулан захирах - To remind to the second person
(-уузай, -үүзэй)
This suffixe is used to remind someone NOT to do something.
Example: Тамхи татуузай! - Remember not to smoke!


8. II Биед хүндэтгэн захирах - Respectful command to the second person
(-гтун, -гтүн; -гдахуй, -гдэхүй; -дхуй, -дхүй; -гдхун, -гдхүн; -дхун, -дхүн)
The ..
Example: Сайхан явагтун - May your trip be good / I wish for your trip to be good.


9. III Биед зөвшин захирах - To consider the command of the third person
(-г)
The ..
Example: хүүхэд яваг - I allow the kid to go.


10. III Биед ерөөн хүсэх - To wish for the command of the third person
(-тугай, -түгэй)
The ..
Example:


11. III Биед мөрөөдөн хүсэх - To dream about the command of the third person
(-аасай, -ээсэй, -оосой, -өөсэй)
The ..
Example: Бороо ороосой - If only the rain could fall.

Happy learning!

Was this content useful and enjoyable?
If you want more and feel like supporting that project,
check out the contribution page.

HOW CAN I CONTRIBUTE?